Hitta styrkorna bakom svagheterna

 

Vad händer då människor som borde vara duktiga i sina befattningar misslyckas? När blir deras styrkor till svagheter och kan man förhindra att så sker?


Hogans Deskriptiva Skalor, HDS, är ett personlighetsinventorium avsett främst för urval till ur säkerhetssynpunkt känsliga befattningar samt mycket ansvarsfulla befattningar där innehavarna kommer att hantera stora personella och/eller ekonomiska värden.

Under ideala förhållanden klarar de flesta av arbetslivets krav och får relationerna till sina medarbetare att fungera. Men vad händer när stress, osäkerhet och påfrestningar får den sociala masken att falla?

För vissa påverkar detta arbetsprestationer mer negativt än för andra. Destruktiva beteendemönster undergräver lojalitet, engagemang och tillit från kollegor, samarbetspartners och kunder.

Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) är det enda test på marknaden som är prövat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) och som indikerar risk för dysfunktionella beteenden under press.

HDS ger information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. Resultatet utmynnar i elva olika beteendestilar kopplade till ”dysfunktionella tendenser” som särskilt kan visa sig under stressbelastning och minskad självkontroll. Härur framkommer också tecken på bristande ledarskap s k urspårningstendenser.

HDS används även i utvecklingsarbete för att ta reda på hur en persons beteende påverkar andra och till att träna på att minimera urspårningstendenserna.